Polityka prywatności

Pradma – Rozszerzamy rzeczywistość Twojego biznesu

PRADMA

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest PRADMA Dariusz Naruszewicz z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 33, NIP: 848-177-10-79. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pradma.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies

 1. Witryna www.pradma.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Pradma w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu oraz „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

TRENING ROZWOJU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

 1. Współadministratorami danych osób badanych są:
  a) Koordynator Projektu Badawczego Ewa Waszkiewicz, z adresem do doręczeń: ul. Dworcowa 70/16, 10-437 Olsztyn;
  b) PRADMA Dariusz Naruszewicz, z adresem do doręczeń i stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn, numer NIP: 8481771079, REGON: 281572626.
 2. Za bezpieczeństwo oraz obsługę przekazanych przez uczestników Projektu danych osobowych odpowiada Koordynator Projektu Badawczego Pani Ewa Waszkiewicz.
 3. Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osobisty, adres e-mail projektowy, wiek, płeć, poziom wykształcenia, status (pracujący/-a, studiujący/-a) uczestnika badań będą przetwarzane na podstawie zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a) do  momentu  otrzymania od niego ostatniego kwestionariusza  badawczego, a następnie zostaną one poddane procesowi anonimizacji, po którym niemożliwym będzie powiązanie ich z danymi badawczymi.
 4. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą operacyjnie w związku z realizacją Projektu, a następnie w celach naukowych i nie będą przekazywane w innych celach. Zgromadzone dane badawcze opracowane zostaną w formie zbiorczej, a wyniki przedstawione będą w formie uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych uczestników.
 5. Każdy uczestnik projektu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.  Aby tego dokonać należy przesłać wiadomość o stosownej treści na adres projektopvr@pradma.pl ze wskazanego przy rejestracji adresu e-mail. Po zakończeniu Projektu dane osobowe uczestników zostaną bezpowrotnie usunięte.
 6. Na każdym etapie Projektu, a także po jego zakończeniu istnieje prawo do usunięcia wszystkich swoich danych. Aby tego dokonać należy przesłać wiadomość o treści „Usunięcie danych” na adres projektopvr@pradma.pl ze wskazanego przy rejestracji adresu e-mail.

Zgoda osoby badanej do podpisu

 1. Rozumiem, że Współadministratorami danych uczestników Projektu są: a) Koordynator Projektu Badawczego Ewa Waszkiewicz, z adresem do doręczeń ul. Dworcowa 70/16, 10-437 Olsztyn, b) PRADMA Dariusz Naruszewicz, z adresem do doręczeń i stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn, numer NIP: 8481771079, REGON: 281572626, a za bezpieczeństwo oraz obsługę przekazanych przez uczestników Projektu danych osobowych odpowiada Koordynator Projektu Badawczego Pani Ewa Waszkiewicz.

biuro@pradma.pl

Olsztyn, ul. Lubelska 33

Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

Do góry
Zamknij menu